VIETNAM TAX‎ > ‎

Tax of Sending Gift to Vietnam

Taxing when sending gift/present to Vietnamese person or organization

ベトナムにいる個人・組織へプレゼント・ギフトを送るときの税金

Thuế suất đối với hàng gửi từ nước ngoài về Việt Nam

Bạn không phải nộp thuế nếu thuộc các trường hợp:
- Theo khoản 2 điều 13 Nghị định 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu thì “Hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại được xét miễn thuế trong định mức”.
- Trị giá hàng hóa của bạn không quá một triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới năm mươi nghìn đồng thì được miễn thuế. Điều 1 Quyết định 78/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế quy định: “Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở xuống được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị trên 1.000.000 đồng (một triệu đồng) phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.”
- Theo điểm b khoản 4 điều 105 Thông tư 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì “Hàng hoá của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài biếu, tặng cho các cá nhân Việt Nam với trị giá hàng hoá không vượt quá một triệu đồng, hoặc trị giá hàng hoá vượt quá một triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới năm mươi nghìn đồng thì được miễn thuế (không phải làm thủ tục xét miễn thuế nhập khẩu).”

Nếu bạn không thuộc trường hợp nói trên, bạn sẽ phải đóng thuế và số thuế phải nộp gồm:
- Thuế nhập khẩu:
Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005 và Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính quy định về Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
Thuế nhập khẩu bạn phải nộp = Giá tính thuế nhập khẩu x Thuế suất nhập khẩu

- Thuế giá trị gia tăng:
Theo quy định tại Điều 7, 8 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 của Quốc hội nước CHXHCNVN ngày 03/06/2008 thì thuế suất giá trị gia tăng đối với hàng hóa này là 10%.

Thuế giá trị gia tăng bạn phải nộp = (Giá nhập tại cửa khẩu đối với mặt hàng cùng loại + Thuế nhập khẩu) x Thuế suất thuế giá trị gia tăng


Example

Sauce / ソース・タレ

Nước sốt và các chế phẩm làm nước sốt; đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp; bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến: 30-50%

Drink, beverage / ドリンク・飲み物

Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hay hương liệu, và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc rau ép thuộc nhóm 20.09
30-150%

Pasta, Macaroni, etc / 麺類

Các sản phẩm bột nhào (pasta) đã hoặc chưa làm chín hoặc nhồi (thịt hoặc các chất khác) hay chế biến cách khác, như spaghety, macaroni, mỳ sợi, mỳ dẹt, gnocchi, ravioli, cannelloni; cut-cut (couscous), đã hoặc chưa chế biến
10-50%

ĉ
Saigon Aroma,
2012/10/02 10:29
Comments